Author Archives:

Taryfikator punktów karnych 2018

Czyny o charakterze szczególnym

Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 punktów

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa: 6 punktów

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 punktów

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 punktów

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 punktów

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 6 punktów

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 punktów

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu: 10 punktów

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 punktów

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia: 10 punktów

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 punktów

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 punktów

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 punktów

Niestosowanie się do:

 1. sygnałów świetlnych: 6 punktów
 2. sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 punktów
 3. sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 punktów

Niezastosowanie się do znaków:

 1. B-2 „zakaz wjazdu”: 5 punktów
 2. B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”: 5 punktów
 3. B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”: 5 punktów
 4. C-1 do C-12 „nakaz jazdy…”: 5 punktów
 5. F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 punktów
 6. P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”: 5 punktów
 7. P-4 „linia podwójna ciągła”: 5 punktów
 8. B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 4 punkty
 9. B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”: 3 punkty
 10. B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”: 2 punkty

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 punkt

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 2 punkty

Niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 5 punktów

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 5 punktów

 

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 1. na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej: 6 punktów
 2. na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu: 6 punktów
 3. pojazdom szynowym: 6 punktów
 4. rowerzystom: 6 punktów
 5. podczas zmiany pasa ruchu: 5 punktów
 6. w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze: 5 punktów
 7. podczas włączania się do ruchu: 5 punktów
 8. podczas cofania: 4 punkty

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 punktów

Naruszenie zakazu zawracania: 5 punktów

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 punkty

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

Przekroczenie prędkości:

 1. powyżej 50 km/h: 10 punktów
 2. od 41 do 50 km/h: 8 punktów
 3. od 31 do 40 km/h: 6 punktów
 4. od 21 do 30 km/h: 4 punkty
 5. od 11 do 20 km/h: 2 punkty
 6. do 10 km/h: 0 punktów

 

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 punkty

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 punktów

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 punkty

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 1. na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów
 2. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 punktów
 3. na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 punktów
 4. na skrzyżowaniach: 5 punktów
 5. na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów
 6. na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”: 5 punktów

Zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 punkty

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 punkty

Używanie świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

 1. od zmierzchu do świtu: 4 punkty
 2. w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 punkty
 3. w okresie od świtu do zmierzchu: 2 punkty
 4. w tunelu, niezależnie od pory doby: 4 punkty

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych;

 1. przednich: 2 punkty
 2. tylnych: 2 punkty

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 punkty

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 punkty

Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

Naruszenie zakazu cofania:

 1. na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 punktów
 2. w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 punkty

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 punkty

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 punkt

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 punkt

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 punkty

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 punkty

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”: 2 punkty

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 punkty

Naruszenie obowiązku używanie hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 punkty

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 punktów

Naruszenie zakazu:

Objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 punkty

Wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 punkty

Naruszenie przez kierującego zakazu:

Wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy: 2 punkty

Zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 punkty

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 punkt

Wjeżdżanie pomiędzy jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdu uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 punkty

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub podobnym urządzeniu: 5 punktów

Przewóz osób:

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 punktów

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 punkty

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym:

 • o 1 osobę – 1 punkt,
 • o 2 osoby – 2,
 • o 3 osoby – 3, itd.,
 • o 10 osób lub więcej – 10 punktów;

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 2 punkty

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 2 punkty

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

 1. kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 punkty
 2. kierującego innym pojazdem: 1 punkt

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

 1. kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 punkty
 2. kierującego innym pojazdem: 1 punkt

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Kierowanie pojazdem:

 1. pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu: 0 punktów
 2. nie mając do tego wymaganych uprawnień: 0 punktów
 3. nie mając przy sobie wymaganych dokumentów: 0 punktów

Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 0 punktów

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 0 punktów

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym: 0 punktów

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: 0 punktów

Naruszenie zakazu holowania: 0 punktów

Używanie „szperacza” podczas jazdy: 0 punktów

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 0 punktów

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem: 0 punktów

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 0 punktów

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 0 punktów

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi: 0 punktów

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 0 punktów

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 0 punktów

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego: 0 punktów

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

 1. przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów: 0 punktów
 2. niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie: 0 punktów

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: 0 punktów

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 0 punktów

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 0 punktów

Przejazd bez zezwolenia:

 1. pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów: 0 punktów
 2. zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości: 0 punktów

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

 1. powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu: 0 punktów
 2. naruszający stateczność pojazdu: 0 punktów
 3. utrudniający kierowanie pojazdem: 0 punktów
 4. ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony: 0 punktów

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu: 0 punktów

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia: 0 punktów

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 0 punktów

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 0 punktów

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 0 punktów

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: 0 punktów

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym: 0 punktów

Taryfikator mandatów 2018

Przepisy o ruchu pieszych

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

 1. na przejściach dla pieszych: 50 zł
 2. w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50 zł

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

 1. na obszarze zabudowanym: 50 zł
 2. na obszarze niezabudowanym 100 zł

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł

Przebieganie przez jezdnię: 50 zł

Chodzenie po torowisku: 50 zł

Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 100 zł

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza: 50 zł

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50 zł

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50 zł

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych: 50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł.

 

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem: 100 zł

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 250 zł

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 100 zł

Przewożenie dziecka w pojeździe:

 1. poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł
 2. w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 100

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 100

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 150 zł

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200 zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150 zł

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 150 zł

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego: 300 zł

 

Włączanie się do ruchu

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego: 200 zł

Prędkość i hamowanie

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 1. do 10 km/h: do 50 zł
 2. o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
 3. o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
 4. o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
 5. o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
 6. o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł.

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł.

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł.

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem: 150 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł

Wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

 1. ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł
 2. kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 300 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 300 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 300

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów: 350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić: 350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 350 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 350 zł

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 300 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 100 zł

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300 zł

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym: 250 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy: 100 zł

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 100 zł

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł

Holowanie

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem: 250 zł

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe: 250 zł

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: 250

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony: 250 zł

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego: 250 zł

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą): 250 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

 1. niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 100 zł
 2. nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 150 zł
 3. brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 150 zł
 4. niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 100
 5. niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 50 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku: 50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić: 50 zł

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych: 50 zł

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku: 50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu: 50 zł

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru: 200 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach: 50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów: 100

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych: 50 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni: 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem: 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek: 50 zł

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi: 100 zł

Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować: 50 zł

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi: 50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt: 50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia: 50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach: 50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość: 50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni: 50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów: 50 zł

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią: 50 zł

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku: 50 zł

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt: 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300 zł

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300 zł

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł

Zatrzymanie i postój

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: od 100 do 300 zł

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100 zł

Zatrzymywanie pojazdu:

 1. na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł
 2. na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi: od 100 do 300 zł
 3. w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł
 4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł
 5. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł
 6. w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł
 7. przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł
 8. na pasie między jezdniami: 100 zł
 9. w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości: 100 zł
 10. w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł
 11. na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 do 300 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100 zł

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300 zł

Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200 zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: od 150 do 300 zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100 zł

Używanie „szperacza” podczas jazdy: 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300 zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200 zł

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50 zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100 zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 100 zł

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

 1. kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 200 zł
 2. oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 50 zł
 3. kierującego innym pojazdem: 200 zł

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

 • włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 200
 • zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 50

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby: 200 zł

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 200 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 200 zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego: 100 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 50 zł

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji: 100 zł

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 200 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 100 zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 150 zł

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 150 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: od 100 do 300 zł

Przewóz osób

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: : 100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 100 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 100 zł

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy: 50 zł

Kierujący

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:

 • uprawnienia do kierowania pojazdami: 500
 • uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500

Inne wykroczenia

Samowolne umieszczanie usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi: 300 zł

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

 • nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł
 • pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym: 50 zł

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości: 200 zł

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami: 200 zł

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: od 200 do 500 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 300

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:

 • B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550
 • B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400
 • B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400
 • B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400
 • D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800
 • P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800

Znaki i sygnały drogowe

Niestosowanie się do znaków:

 1. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”: 250 zł
 2. B-13 do B-14 „zakaz wjazdu…”: 250 zł
 3. C-12 „ruch okrężny”: 250 zł
 4. B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m”: 150 zł
 5. B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”: 500
 6. B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…”: 100 zł
 7. B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”: 100 zł
 8. B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 100 zł
 9. B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników: 200 zł
 10. B-35 „zakaz postoju”: 100 zł
 11. B-36 „zakaz zatrzymywania się”: 100 zł
 12. B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…”: 100 zł
 13. B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 100 zł
 14. C-1 do C-11 „nakaz jazdy…”: 250 zł
 15. C-13 „droga dla rowerów”: 100 zł
 16. C-14 „prędkość minimalna”: 100 zł
 17. C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”: 400 zł
 18. BT-1 „ograniczenie prędkości”: 100 zł
 19. BT-3 „blokada zwrotnicy”: 200 zł
 20. P-2 „linia pojedyncza ciągła”: 100 zł
 21. P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”: 200 zł
 22. P-4 „linia podwójna ciągła”: 200 zł
 23. P-7b „linia krawędziowa ciągła”: 100 zł
 24. P-17 „linia przystankowa”: 100 zł
 25. C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”: 200 zł
 26. P-21 „powierzchnia wyłączona”: 100 zł

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 100 zł

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym: 100 zł

Niestosowanie się do znaku:

 1. D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”: 100 zł
 2. D-13 „początek pasa ruchu powolnego”: 100 zł
 3. D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”: 100 zł
 4. D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 500 zł
 5. P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 500 zł
 6. D-19 „postój taksówek”: 100 zł
 7. F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”: 250 zł
 8. BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”: 200 zł
 9. P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”: 100 zł
 10. P-20 „koperta”: 100 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

 1. wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony: 100
 2. kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza: 100 zł
 3. kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione: 300- 500 zł

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł.

 

 

Taryfikator punktów karnych 2016


WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd 0 pkt – na przejściach dla pieszych: 50 zł
– w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 0 pkt 100 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 0 pkt 50 zł
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 0 pkt 50 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi 0 pkt – na obszarze zabudowanym: 50 zł
– na obszarze niezabudowanym: 100 zł
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 0 pkt 50 zł
Przebieganie przez jezdnię 0 pkt 50 zł
Chodzenie po torowisku 0 pkt 50 zł
Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 0 pkt 100 zł
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 0 pkt 50 zł
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 0 pkt 50 zł
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 0 pkt 50 zł
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 0 pkt 50 zł
Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku 0 pkt do 100 zł

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 0 pkt 150 zł
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 0 pkt 100 zł
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 6 pkt 250 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 2 pkt 100 zł
Nieodpowiednie przewożenie dziecka w pojeździe 6 pkt – poniżej 1,5 m wzrostu poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 4 pkt 100 zł
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem 2 pkt 100 zł
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 4 pkt 100 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 0 pkt 150 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 5 pkt 200 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 0 pkt 100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 0 pkt 150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 0 pkt 150 zł
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 0 pkt 300 zł

Włączanie się do ruchu

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 5 pkt 300 zł
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 0 pkt 200 zł
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 2 pkt 200 zł

Prędkość i hamowanie

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h 0 pkt do 50 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h 2 pkt od 50 do 100 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h 4 pkt od 100 do 200 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h 5 pkt od 200 do 300 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h 6 pkt od 300 do 400 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej 10 pkt od 400 do 500 zł
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 0 pkt od 100 do 300 zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2 pkt od 50 do 200 zł
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 0 pkt 200 zł
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu do 10 km/h 0 pkt do 50 zł
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 11-20 km/h 2 pkt od 50 do 100 zł
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 21-30 km/h 4 pkt od 100 do 200 zł
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 31-40 km/h 5 pkt od 200 do 300 zł
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 41-50 km/h 8 pkt od 300 do 400 zł
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 51 km/h i więcej 10 pkt od 400 do 500 zł

Zmiana kierunku lub pasa ruchu

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 5 pkt od 200 do 400 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 5 pkt 200 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 2 pkt 200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 0 pkt 150 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 5 pkt 250 zł

Wymijanie, omijanie, cofanie

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 10 pkt 500 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 0 pkt 250 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania 4 pkt do 50 zł do 200 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 2 pkt 200 zł

Wyprzedzanie

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 10 pkt 200 zł
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 10 pkt 200 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: 5 pkt – ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł
– kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5 pkt 300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5 pkt 300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 5 pkt 300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5 pkt 300 zł
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 5 pkt 300 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3 pkt 200 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 3 pkt 350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia 0 pkt 100 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 3 pkt 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 10 pkt 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 10 pkt 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 10 pkt 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 6 pkt 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić 6 pkt 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 6 pkt 350 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 10 pkt 350 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 0 pkt 300 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 0 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 4 pkt 300 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 4 pkt 300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 0 pkt 250 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 0 pkt 100 zł
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2 pkt 100 zł

Ostrzeganie oraz jazda w złych warunkach

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2 pkt 200 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 2 pkt 100 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 0 pkt 100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 0 pkt 100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 2 pkt 100 zł

Holowanie

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 0 pkt 250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 0 pkt 250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 0 pkt 250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 0 pkt 250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 0 pkt 250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 0 pkt 250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania – niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania 0 pkt 100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania – nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 0 pkt 150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania – brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 0 pkt 150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania – niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 0 pkt 100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania – niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 0 pkt 50 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz zwierząt

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 0 pkt 50 zł
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 0 pkt 50 zł
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 0 pkt 50 zł
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 0 pkt 200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 0 pkt 100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 0 pkt 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 0 pkt 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 0 pkt 100 zł
Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 0 pkt 50 zł
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 0 pkt 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 0 pkt 50 zł
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 0 pkt 50 zł
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 0 pkt 50 zł
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 0 pkt 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 5 pkt 300 zł
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 5 pkt 300 zł
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 0 pkt 250 zł
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 1 pkt 300 zł
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 1 pkt 300 zł
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 0 pkt 300 zł

Zatrzymanie i postój

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 1 pkt od 100 do 300 zł
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 1 pkt 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 1 pkt 300 zł
Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi 1 pkt od 100 do 300 zł
Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie 1 pkt 200 zł
Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 1 pkt 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 1 pkt 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 1 pkt 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni 1 pkt 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami 1 pkt 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 1 pkt 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 1 pkt 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 1 pkt 100 zł
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 1 pkt 150 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 1 pkt 100 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 1 pkt 100 zł
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 1 pkt od 150 do 300 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 1 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 1 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 1 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 1 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 1 pkt od 200 do 300 zł

Używanie świateł zewnętrznych

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 4 pkt 200 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 2 pkt 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 0 pkt 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 4 pkt 200 zł
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 3 pkt od 150 zł do 300 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 3 pkt 200 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 2 pkt 100 zł
Używanie „szperacza” podczas jazdy 0 pkt 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 0 pkt 300 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 0 pkt 200 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 3 pkt 200 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 3 pkt 100 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 0 pkt 50 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 0 pkt 100 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 0 pkt 100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe 2 pkt 200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 2 pkt – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 200 zł
– oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 50 zł
– kierującego innym pojazdem: 200 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku: 0 pkt – włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 200 zł
– zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 50 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 2 pkt 200 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 1pkt 200 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 0 pkt 200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 0 pkt 100 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 1 pkt 50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 0 pkt do 300 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 0 pkt 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 0 200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 0 100 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 0 pkt 150 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 0 pkt 200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 0 pkt 150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 0 pkt od 100 zł do 300 zł

Przewóz osób

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 1 pkt za każdą osobą 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji 1 pkt za każdą osobą 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 2 pkt 100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 2 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 0 pkt 50 zł

Kierujący

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10 pkt -od 50 do 5 tys. zł- zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat
– dodatkowe świadczenie pieniężne – 5 tys. zł
– w przypadku recydywy nie mniej niż 10 tys. zł
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10 pkt 500 zł
Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia 0 pkt 200 zł
Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym 0 pkt 100 zł
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 0 pkt 50 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu 0 pkt 500 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 0 pkt od 300 do 500 zł

Inne wykroczenia

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 0 pkt 400 zł
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 0 pkt 300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 0 pkt 300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu: 0 pkt – nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł
– pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 0 pkt od 50 do 200 zł
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 0 pkt 100 zł
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 0 pkt 50 zł
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 0 pkt 200 zł
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 0 pkt 200 zł
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 0 pkt od 200 do 500 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 0 pkt 300 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych: do 5 pkt – B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550 zł
– B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400 zł
– B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400 zł
– B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400 zł
– D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800 zł
– P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł

Znaki i sygnały drogowe

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Niestosowanie się do znaków:
B-13 do B-14 „zakaz wjazdu…” 5 pkt 250 zł
C-12 „ruch okrężny” 5 pkt 250 zł
B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m” 2 pkt 150 zł
B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t” 2 pkt 500 zł
B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…” 1 pkt 100 zł
B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 1 pkt 100 zł
B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 4 pkt 100 zł
B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników 1 pkt 200 zł
B-35 „zakaz postoju” 1 pkt 100 zł
B-36 „zakaz zatrzymywania się” 1 pkt 100 zł
B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…” 1 pkt 100 zł
B-39 „strefa ograniczonego postoju” 1 pkt 100 zł
C-1 do C-11 „nakaz jazdy…” 5 pkt 250 zł
C-13 „droga dla rowerów” 0 pkt 100 zł
C-14 „prędkość minimalna” 1 pkt 100 zł
C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” 1 pkt 400 zł
BT-1 „ograniczenie prędkości” 1 pkt 100 zł
BT-3 „blokada zwrotnicy” 1 pkt 200 zł
P-2 „linia pojedyncza ciągła” 1 pkt 100 zł
P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” 1 pkt 200 zł
P-4 „linia podwójna ciągła” 5 pkt 200 zł
P-7b „linia krawędziowa ciągła” 1 pkt 100 zł
P-17 „linia przystankowa” 1 pkt 100 zł
C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” 1 pkt 200 zł
P-21 „powierzchnia wyłączona” 1 pkt 100 zł
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” 2 pkt 100 zł
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 1 pkt 100 zł
Niestosowanie się do znaku:
D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” 1 pkt 100 zł
D-13 „początek pasa ruchu powolnego” 1 pkt 100 zł
D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” 5 pkt 100 zł
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 5 pkt 500 zł
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 5 pkt 500 zł
D-19 „postój taksówek” 1 pkt 100 zł
F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania 5 pkt 250 zł
BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” 1 pkt 200 zł
P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” 5 pkt 100 zł
P-20 „koperta” 5 pkt 100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 0 pkt 100 zł
kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 0 pkt 100 zł
kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione 6 pkt od 300 do 500 zł
WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 6 pkt kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 6 pkt kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

 

 

Przekroczenie dozwolonej prędkości

Według wszystkich statystyk jest to najczęstsza przyczyna wypadków na polskich drogach. Nie może być jednak inaczej, skoro mandaty za przekroczenie prędkości mamy najniższe praktycznie w całej Europie. Nawet w nieodległej nie tylko geograficznie, ale także pod względem wysokości zarobków Słowacji, mandaty za przekroczenie prędkości są od 4 do 6 razy wyższe.

Continue reading →